Menu Zamknij

Polityka prywatności

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza Polityka prywatności posługuje się pojęciami wprowadzonymi i wyjaśnionymi w Regulaminie Stipl (dalej: Regulamin), które w niniejszym dokumencie mają tożsame znaczenie jak we wskazanym Regulaminie, chyba że w Polityce prywatności wprost wskazane zostało inne znaczenie.

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych Operatorowi, dalej zwanym także Administratorem danych, przez Użytkowników oraz płatników, które przetwarzane są w celach innych niż przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa.

Dane osobowe w Serwisie przetwarzane są zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz przepisami krajowymi uchwalonymi w wykonaniu lub w związku z RODO.

Niniejsza Polityka prywatności ma charakter informacyjny i nie stanowi źródła obowiązków dla Użytkowników.

§ 2 DANE OSOBOWE

Administrator danych przetwarza dane osobowe udostępniane przez Użytkowników i płatników w celu korzystania z usług oferowanych przez Administratora danych. Administrator danych przetwarza następujące dane udostępnione mu przez Użytkowników i płatników: imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon oraz adres e-mail, kraj, dane instrumentu płatniczego (dalej: Dane osobowe). W przypadku przedsiębiorców, wskazany zakres Danych osobowych jest poszerzony o firmę przedsiębiorcy oraz jego NIP.

Administratorem danych osobowych jest Operator.

Użytkownicy mogą skontaktować się z Administratorem danych za pośrednictwem danych kontaktowych udostępnionych w Serwisie. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dalej: IOD). Użytkownicy mogą skontaktować się z IOD za pośrednictwem danych kontaktowych, o których mowa powyżej.

Odbiorcą danych osobowych jest właściciel serwisu Stipl oraz Instytucja Płatnicza procesująca płatność, z którymi Administrator danych współpracuje w celu realizacji płatności za Usługi.

Administrator danych może powierzyć przetwarzanie zebranych Danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi w oparciu o zawartą z nim umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych (odbiorca danych), przy czym podmioty te zobowiązane zostaną do przestrzegania zasad poufności i bezpieczeństwa, w szczególności nieudostępniania Danych osobowych osobom nieuprawnionym, oraz do stosowania organizacyjnych, technicznych i fizycznych środków bezpieczeństwa, adekwatnych do sposobu przetwarzania tych danych. Te podmioty to w szczególności dostawcy usług zaopatrujący Administratora danych w rozwiązania informatyczne, techniczne i organizacyjne, umożliwiające prowadzenie działalności, w tym strony internetowej i świadczonych za jej pośrednictwem usług elektronicznych, a także dostawcy usług prawnych, księgowych i doradczych zapewniający Administratorowi danych wsparcie w tych zakresach.

Administrator danych w celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonej usługi i użyteczności oraz optymalizacji, może korzystać z zewnętrznych narzędzi analitycznych na zasadzie zautomatyzowanego zbierania części danych o Użytkownikach m.in. za pomocą narzędzi typu: Google Analytics.

Na stronach internetowych tych narzędzi są udostępnione regulaminy, polityki prywatności oraz inne dokumenty wewnętrzne, z którymi Użytkownicy mogą się zapoznać i których treści akceptują, akceptując Politykę prywatności.

Użytkownik może zgłosić do Operatora prośbę o usunięcie części zewnętrznych narzędzi, przy czym prośba ta nie jest dla Operatora wiążąca, a o finalnej decyzji Użytkownik zostanie powiadomiony drogą mailową.

§ 3 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych przetwarza Dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji Usług oferowanych przez Operatora. Udostępnienie Danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla udzielenia Użytkownikom dostępu do wybranych przez nich Usług oferowanych przez Administratora danych.

Przetwarzanie Danych osobowych jest niezbędne między innymi w celu:

  • wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  • wywiązania się przez Administratora danych z obowiązków rachunkowych powstałych w przypadku świadczenia na rzecz Użytkowników odpłatnych usług,
  • udzieleniu odpowiedzi na pytania zadane przez Użytkowników; dane osobowe mogą być przetwarzane do momentu zakończenia sprawy przedstawionej przez Użytkownika lub do momentu wycofania jego zgody na przetwarzanie Danych osobowych; w niektórych przypadkach, w zależności od treści przesłanej wiadomości, Dane osobowe mogą być poddane archiwizacji na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych, w celu wykazania przebiegu rozmowy w przyszłości (np. w przypadku roszczeń Użytkownika),

W przypadku wyrażenia przez Użytkowników dodatkowej i dobrowolnej zgody, ich Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych związanych z usługami oferowanymi przez Administratora danych. W przypadku wyrażenia zgody, Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych do chwili do jej cofnięcia, co może nastąpić w każdym czasie. Podczas przetwarzania Danych osobowych w celach marketingowych, Administrator danych respektuje wszelkie uprawnienia kontrolne przysługujące Użytkownikom.

W przypadku wyrażenia przez Użytkowników dodatkowej i dobrowolnej zgody, ich dane osobowe mogą być wykorzystane w celu przekazania informacji handlowych na temat usług oferowanych przez Administratora danych, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w formie wiadomości tekstowych (sms) oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku wyrażenia zgody, informacje handlowe będą przekazywane za pomocą środków komunikacji elektronicznej do chwili jej cofnięcia, co może nastąpić w każdym czasie. Wykorzystując Dane osobowe w celu przekazania informacji handlowych w sposób wskazany powyżej, Administrator danych respektuje wszelkie uprawnienia kontrolne przysługujące Użytkownikom.

W przypadku udostępnienia Danych osobowych wyłącznie w celu uzyskania dostępu do wybranych Usług oferowanych przez Administratora danych, Dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny dla prawidłowego realizowana tychże Usług, chyba że Użytkownik wyrazi zgodę na przetwarzanie udostępnionych przez niego Danych osobowych także po zakończeniu świadczenia na jego rzecz Usług przez Administratora danych.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

§ 4 PRAWO KONTROLI

Każdemu Użytkownikowi przysługuje w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich Danych osobowych oraz ich poprawiania.

Administrator danych respektuje wszelkie uprawnienia przysługujące Użytkownikom, w tym w szczególności prawo żądania aktualizacji Danych osobowych, ich poprawiania i usunięcia, które mogą być realizowane przez Użytkowników w dowolnym momencie, chyba że ich realizację uniemożliwiają obowiązujące przepisy prawa.

Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach RODO, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz przeniesienia danych, a także prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Uprawnienia wskazane powyżej mogą być realizowane poprzez wysłanie stosownego żądania za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres Operatora.

W przypadku uznania, iż przetwarzanie Danych osobowych następuje z naruszeniem obowiązujących przepisów, każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego.

§ 5 BEZPIECZEŃSTWO

Administrator danych stosuje odpowiednie organizacyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia mające na celu ochronę Danych osobowych przed przypadkowym, bezprawnym lub nieautoryzowanym zniszczeniem, utratą, zmianą, dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem.

Administrator danych zapewnia, że dostęp do Danych osobowych mają jedynie osoby przez niego upoważnione i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.

§ 6 PLIKI COOKIES

Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej Operatora. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies, poza plikami, których zastosowanie jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania serwisu Operatora, wykorzystywane są za zgodą Użytkownika, wyrażoną poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu elektronicznym, wykorzystywanym przez Użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane są w szczególności w celach statystycznych i funkcjonalnych.

Na stronie Serwisu używane są dwa rodzaje plików cookies:

  • sesyjne – pozostają zapisane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika do momentu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej,
  • stałe – pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce internetowej.

Operator zastrzega sobie prawa do wykorzystania również danych w LocalStorage i SessionStorage, które pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce internetowej.

Ograniczenia lub wyłączenie przez Użytkownika stosowania plików cookies jest możliwe w każdym czasie, jednak będzie miało negatywny wpływ na możliwość dokonania płatności, działanie Usług Operatora lub całkowicie uniemożliwi ich działanie. W celu zachowania pełnej możliwości dokonania płatności i korzystania z Usług, Administrator danych zaleca niedokonywanie modyfikacji w ustawieniach cookies.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejsza Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

W przypadku zmiany treści Polityki prywatności, Administrator danych każdorazowo poinformuje Użytkowników o tym fakcie poprzez zamieszczenie informacji o zmianach na dedykowanej stronie internetowej.